Nhẫn nam Ngọc Lục Bảo facet thiên nhiên – Givi 8350